88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

فروشگاه محصولات

خلاصه کتاب رهبری تحول

در کتاب رهبری تحول، آقای کاتر استاد دانشگاه هاروارد، ایدههای فوقالعادهای را ارائه میدهـد کـه بـه سادگی قابل انتقال به سازمانها و شرکتهاست و بسیار کاربردی میباشد. این کتـاب در حقیقـت نقشـه جامع و کاملی است که خواننده را به سمت هدف تحول رهنمون میسازد. اسـتفاده از ایـن کتـاب موجـب بهبود عملکرد سازمانها میشود. کاتر از فعالیتهای گوناگون که موجب ایجاد تحول میشود نام مـیبـرد.
این فعالیتها شامل ساختاردهی مجدد، مهندسی مجدد، تنظیم مجدد اسـتراتژیهـا، ادغـام شـرکتهـا، کوچکسازی، برنامهریزی کیفیت و طرحهای نو فرهنگی میباشند.

نویسنده: خلاصه سازی : شرکت مدیران برتر

قیمت محصول :

8,000 تومان

توضیحات

در کتاب رهبری تحول، آقای کاتر استاد دانشگاه هاروارد، ایدههای فوقالعادهای را ارائه میدهـد کـه بـه سادگی قابل انتقال به سازمانها و شرکتهاست و بسیار کاربردی میباشد. این کتـاب در حقیقـت نقشـه جامع و کاملی است که خواننده را به سمت هدف تحول رهنمون میسازد. اسـتفاده از ایـن کتـاب موجـب بهبود عملکرد سازمانها میشود. کاتر از فعالیتهای گوناگون که موجب ایجاد تحول میشود نام مـیبـرد.
این فعالیتها شامل ساختاردهی مجدد، مهندسی مجدد، تنظیم مجدد اسـتراتژیهـا، ادغـام شـرکتهـا، کوچکسازی، برنامهریزی کیفیت و طرحهای نو فرهنگی میباشند.

درخواست مشاوره طراحی وب

رایگان
مدیران برتر

درخواست مشاوره