اصول و فنون خبر نویسی

480,000 تومان
تاریخ برگزاری: 11 آذر 1401

خود انظباطی در ده روز

450,000 تومان
تاریخ برگزاری: 14آذر1401

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

440,000 تومان
تاریخ برگزاری: 28 آذر 1401

تیم سازی و شیوه کار گروهی

440,000 تومان
تاریخ برگزاری: 12 دی 1401

مهارت های ارتباطی مدیران

440,000 تومان
تاریخ برگزاری: 14 دی 1401

مهارت ها و قوانین کسب و کار

440,000 تومان
تاریخ برگزاری: 16دی1401