88690343 - 021

ساعات کاری : 9 الی 17

دکتر کامران رخشانی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره